สังคมนิยม สังคมอุดมคติต้องมีทั้งเสมอภาคและเสรีภาพ

ประเทศบางแห่ง เช่น ในยุโรปเหนือเลือกใช้ระบบผสมเป็นสังคมนิยมประชาธิปไตยผสมกับทุนนิยม คือรัฐเข้ามาแทรกแซง ลดการผูกขาด เก็บภาษีคนรวย จัดระบบประกันสังคมและรัฐสวัสดิการให้คนส่วนใหญ่ พวกเขาทำได้ดีในเชิงเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ เช่น ดัชนีคุณภาพชีวิตอยู่ระดับต้นๆ ของโลกเพราะการคงมีรัฐบาลกลางแบบมีเจ้าหน้าที่รัฐเหล่านั้นใช้อำนาจลด