อาชญากรรม ระดมกวาด ล้างอาชญากรรมทุกประเภท

อาชญากรรม   อาชญากรรม แปลว่า   อาชญากรรม มีอะไรบ้าง   อาชญากรรม 6 ประเภท   คดีอาชญากรรม   ประวัติอาชญากรรม   อาชญากรรมไซเบอร์ , อาชญากรรมคอมพิวเตอร์   อาชญากรรม สาเหตุ

อาชญากรรม ตามนโยบายของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง สั่งการให้ทุกหน่วยระดมกวาด ล้างอาชญากรรมทุกประเภท โดยเฉพาะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการหลอกลวงจําหน่ายสินค้า,สินค้าปลอม, สินค้าที่ไม่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ผ่านทางสื่อออนไลน์ในทุกช่องทาง โดยภายใต้การอํานวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. , พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.อนันต์ นานาสมบัติ ผบก.ปคบ. , พ.ต.อ.ธรากร เลิศพรเจริญ , พ.ต.อ.ณัฐวัฒน์ เกศะรักษ์ รอง ผบก.ปคบ. ได้กําชับให้ทุกหน่วยในสังกัด บก.ปคบ. ทําการตรวจสอบการหลอกลวงจําหน่ายสินค้า , การจําหน่ายสินค้าไม่มีคุณภาพ และ การจําหน่ายสินค้าประเภทต่างๆ ที่ผิดกฎหมาย จากทุกช่องทาง ที่ก่อให้เกิดอันตรายและมีผลกระทบต่อผู้บริโภค ทั้งทางตรงและทางอ้อม อาชญากรรม แปลว่า

อาชญากรรม มีอะไรบ้าง

อาชญากรรม

อาชญากรรม 6 ประเภท

อาชญากรรม มีอะไรบ้าง ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า กองกํากับการ 3 บก.ปคบ. นําโดย พ.ต.อ.วริษฐ์ ปทุมารักษ์ ผกก.3 บก.ปคบ., พ.ต.ท.เทพรัตน์ ศุกระกาญจน์,พ.ต.ท.ธงฉาน ตันบุญเจริญ รอง ผกก.3 บก.ปคบ. ได้สั่งการให้ตรวจสอบร้านค้าออนไลน์ที่มีการลักลอบจําหน่าย ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประเภท ลําโพงบลูทูธ, เครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับการดูแลผิวหรือผม (ไดร์เป่าผม/เครื่องหนีบผม) และ พัดลมไฟฟ้า ที่เป็นสินค้าปลอมยี่ห้อแบรนด์ดัง และให้ทําการสืบสวนถึงสถานที่นําเข้า ทําหรือกักเก็บสินค้าปลอมดังกล่าวเมื่อผู้บริโภคหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าของแท้ จึงโอนเงินเพื่อซื้อสินค้า แต่ปรากฏว่าได้สินค้าปลอม ไม่มี มอก. และไม่ตรงกับที่ได้โฆษณาไว้ เมื่อติดต่อร้านค้าเพื่อขอคืนสินค้าและรับเงินคืนก็ถูกปฏิเสธหรือไม่สามารถติดต่อร้านค้าดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินจํานวนมากและยังอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวไม่ผ่านการตรวจมาตรฐานจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) อาชญากรรม 6 ประเภท 

โดย พ.ต.ท.อภิเดช อภิคมสัญญา และ พ.ต.ต.วัลลภ นุชกําบัง สว.กก.3 บก.ปคบ. พร้อมเจ้าหน้าที่ตํารวจ กก.3 บก.ปคบ. ได้เปิดปฏิบัติการระดมกวาดล้าง/ตรวจค้น สถานที่นําเข้า กักเก็บและลักลอบจําหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประเภท ลําโพงบลูทูธ, พัดลมไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับการดูแลผิวหรือผม (ไดร์เป่าผม/เครื่องหนีบผม) ซึ่งเป็นสินค้า ที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดเป็นสินค้าบังคับให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ตาม พ.ร.บ.มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 มอก.เลขที่ 1195-2561 (ลําโพง) , มอก.เลขที่ 1985 – 2549 (ไดร์เป่าผม/ เครื่องหนีบผม) และ มอก.เลขที่ 934-2558 (พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ) โดยปฏิบัติการดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตํารวจ กก.3 บก.ปคบ. ได้เข้าทําการตรวจค้นสถานที่นําเข้า กักเก็บและลักลอบจําหน่ายสินค้าทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล จํานวน 4 จุด คดีอาชญากรรม

คดีอาชญากรรม

อาชญากรรม

ประวัติอาชญากรรม

ประวัติอาชญากรรม ผลการตรวจค้น พบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภทลําโพงบลูทูธปลอม (ยี่ห้อ Marshall , ยี่ห้อ JBL), เครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับการดูแลผิวหรือผม (ไดร์เป่าผม) และพัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ (ยี่ห้อ DYSON) ซี่งไม่มีเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และเป็นสินค้าที่ทําขึ้นปลอมสินค้ายี่ห้อแบรนด์ดัง จึงได้ทําการตรวจยึดสินค้า ประเภทดังกล่าวและสินค้าอื่นๆ ที่ไม่มี มอก. รวมกว่า 1,000 ชิ้น มูลค่าความเสียหายกว่า 3 ล้านบาทซึ่งการกระทําดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้ พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511
1. นําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานโดยไม่ได้รับอนุญาต เข้ามาเพื่อจําหน่ายในราชอาณาจักร เข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา 21 โทษตามมาตรา 48 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 2,000,000 บาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 2. โฆษณา จําหน่าย หรือมีไว้เพื่อจําหน่าย ซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทําหรือนําเข้ามาเพื่อจําหน่ายในราชอาณาจักร เข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา 36 โทษตามมาตรา 55 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

 

ส่วน พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 1. นําเข้ามาในราชอาณาจักร จําหน่าย เสนอจําหน่าย หรือ มีไว้เพื่อจําหน่าย ซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร เข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา 110 โทษตามมาตรา 108 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ อาชญากรรมไซเบอร์ 

ด้าน ประมวลกฎหมายอาญา 1. ผู้ใดนําเข้าในราชอาณาจักร จําหน่าย หรือเสนอจําหน่าย ซึ่งสินค้าอันเป็นสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม ของผู้อื่นซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนภายในหรือนอกราชอาณาจักร เข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา 275 โทษตามมาตรา 273 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจ บก.ปคบ. กําลังรวบรวมพยานหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในขบวนการนี้ เพื่อนํา ตัวผู้กระทําความผิดทั้งหมดมาลงโทษตามกฎหมายต่อไป

อาชญากรรม

อาชญากรรมไซเบอร์

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์  โดย พล.ต.ต.อนันต์ นานาสมบัติ ผบก.ปคบ. ได้กล่าวฝากประชาสัมพันธ์ถึงผู้บริโภคว่า เนื่องด้วยช่วงนี้ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พี่น้องประชาชนจึงมีการเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมาก ซึ่งอาจเป็นช่องทางให้คนร้ายใช้โอกาสในการหลอกลวง ทําให้สูญเสียเงินเป็นจํานวนมาก บก.ปคบ.จึงต้อง ออกมาประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทราบข้อมูล เพื่อเพิ่มความระมัดระวัง และตรวจสอบสินค้าให้ละเอียดทุกครั้งก่อน สั่งซื้อหรือชําระเงิน และในการเลือกซื้อสินค้าประเภท ลําโพง , เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสินค้า ที่บังคับให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ต้องมี มอก.) ควรเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ และมีเครื่องหมาย มอก.

อาชญากรรม สาเหตุ   ทั้งนี้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ประเภทใดบ้างที่ต้องได้รับอนุญาตให้มี มอก. ได้จากคู่มือผู้ซื้อ ภายในเวปไซด์ของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) www.tisi.go.th และหากประชาชนผู้บริโภคพบเห็น หรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการนําเข้า ผลิต กักเก็บ ลักลอบจําหน่ายสินค้าไม่มี มอก. หรือสินค้าปลอมยี่ห้อต่างๆสามารถ แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลผ่านทางสายด่วน บก.ปคบ. หมายเลข 1135 หรือทางหน้าเพจ facebook : กองบังคับการ ปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ facebook : ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค อาชญากรรม

แนะนำ

เครดิต siamrath.co.th