อาชญกรรมข้ามชาติ

อาชญากรรมข้ามชาติ ใน ไทย  ตัวอย่าง อาชญากรรมข้ามชาติ  ข้อ ใด คือ อาชญากรรมข้ามชาติ อาชญากรรมข้ามชาติ ภาษาอังกฤษ  อาชญากรรมข้ามชาติ โทษ  องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ  พรบ อาชญากรรมข้ามชาติ  ประเภท อาชญากรรม ของ องค์กร อาชญากรรม ข้าม ชาติ

อาชญกรรมข้ามชาติ  จากข้อหาเกี่ยวข้องกับการเปิดสถานบริการ พัวพันยาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ ใน ไทยปัจจุบันมีแนวโน้มยกระดับสู่การตรวจสอบพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556สำหรับประเทศไทย องค์กรอาชญากรรม และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหมายถึงอะไร และพฤติกรรมใดเข้าข่ายกระทำความผิด “ทีมข่าวอาชญากรรม” ขอเปิดกฎหมายเฉพาะในการเอาผิดพฤติกรรมดังกล่าวตัวอย่าง อาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อประกอบการติดตามคดีสำคัญให้เข้าใจมากขึ้น

อาชญกรรมข้ามชาติ

อาชญากรรมข้ามชาติ ใน ไทย

พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติฯ ปัจจุบันบังคับใช้มานานกว่า 8 ปี มีเนื้อหารวม 32 มาตรา เหตุผลในการประกาศใช้ระบุไว้ว่า“เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอาชญากรรมที่มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ข้อ ใด คือ อาชญากรรมข้ามชาติซึ่งส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างมาก  แต่ปรากฏว่ากฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถใช้บังคับเพื่อดำเนินคดีกับการกระทำความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพประกอบกับประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร จึงสมควรกำหนดลักษณะความผิดให้ครอบคลุม รวมทั้งกำหนดวิธีการสืบสวน สอบสวนการกระทำผิด”

อาชญกรรมข้ามชาติ

ตัวอย่าง อาชญากรรมข้ามชาติ

ตามกฎหมายนิยาม “องค์กรอาชญากรรม” หมายถึง คณะบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปที่รวมตัวกันช่วงระยะเวลาหนึ่งอาชญากรรมข้ามชาติ ภาษาอังกฤษ   และร่วมกันกระทำการใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระทำความผิดร้ายแรงและเพื่อได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ทางวัตถุอย่างอื่นไม่ว่าพรบ อาชญากรรมข้ามชาติโดยทางตรงหรือทางอ้อมขณะที่ “องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ” หมายถึง องค์กรอาชญากรรมที่มีการกระทำความผิด ซึ่งมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี(1) ความผิดที่กระทำในเขตแดนของรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐ2) ความผิดที่กระทำในรัฐหนึ่ง แต่การตระเตรียม การวางแผน การสั่งการ การสนับสนุน หรือการควบคุมการกระทำความผิดได้กระทำในอีกรัฐหนึ่ง

อาชญกรรมข้ามชาติ

ประเภท อาชญากรรม ของ องค์กร อาชญากรรม ข้าม ชาติ

(3) ความผิดที่กระทำในรัฐหนึ่ง แต่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมที่มีการกระทำความผิดมากกว่าหนึ่งรัฐ(4) ประเภท อาชญากรรม ของ องค์กร อาชญากรรม ข้าม ชาติความผิดที่กระทำในรัฐหนึ่ง แต่ผลของการกระทำที่สำคัญเกิดขึ้นในอีกรัฐหนึ่ง“ความผิดร้ายแรง” หมายถึง ความผิดอาญาที่กฎหมายกำหนดโทษจำคุกขั้นสูงตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป หรือโทษสถานที่หนักกว่านั้นทั้งนี้ ระบุชัดพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ ให้ถือว่ากระทำผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาต(1) เป็นสมาชิกหรือเป็นเครือข่ายดำเนินงานขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาต(2) สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงอันเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ(3) มีส่วนร่วมกระทำการใดๆไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจกรรม หรือการดำเนินการขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ อาชญากรรมข้ามชาติ โทษ โดยรู้ถึงวัตถุประสงค์และการดำเนินกิจกรรมหรือโดยรู้ถึงเจตนาที่จะกระทำความผิดร้ายแรงขององค์กรอาชญากรรมดังกล่าว

อาชญกรรมข้ามชาติ

พรบ อาชญากรรมข้ามชาติ

(4) จัดการ สั่งการ ช่วยเหลือ ยุยง อำนวยความสะดวก หรือให้คำปรึกษาในการกระทำความผิดร้ายแรงขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยรู้ถึงวัตถุประสงค์ และการดำเนินกิจกรรมหรือโดยรู้ถึงเจตนาที่จะกระทำความผิดร้ายแรงขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติบทลงโทษ” สำหรับผู้กระทำผิดองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ กรณีมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติต้องระวางโทษ จำคุกตั้งแต่ 4-15 ปี หรือปรับตั้งแต่ 80,000-300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับในกรณีนิติบุคคล หากกระทำความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ต้องระวางโทษ ปรับตั้งแต่ 200,000-1,000,000 บาทสุดท้ายคดีทุนจีนสีเทาจะเอาผิดฐานเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติได้หรือไม่ ขั้นตอนขณะนี้เริ่มนับหนึ่งแล้ว…. สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.dailynews.co.th/articles/1799046/ อาชญกรรมข้ามชาติ

เครดิต  .dailynews.co.th

เเนะนำ