กระทรวงแรงงาน “กระทรวงแรงงาน” จัดอบรมพัฒนาทักษะเฉพาะทาง มุ่งเป้าผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ

กระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงานต่างประเทศ  กระทรวงแรงงาน ดินแดง  กระทรวงแรงงาน กรุงเทพ  กระทรวงแรงงาน สมัครงาน  กรมแรงงานจัดหางาน  กระทรวงแรงงานต่างด้าว  กระทรวงแรงงาน ที่อยู่  กระทรวงแรงงาน ภาษาอังกฤษ

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงาน“กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน” จัดโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะทางของแรงงานอิสระยุค 4.0 มุ่งเป้าผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศกว่า 3 หมื่นคน ที่ทำงานในรูปแบบงานชั่วคราววันที่ 19 พ.ย. 2565 นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน ใช้แนวทางประชารัฐประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะทางของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น ในการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีผู้กระทรวงแรงงาน ดินแดง

กระทรวงแรงงานต่างประเทศ

กระทรวงแรงงานต่างประเทศ

ลงทะเบียนกว่า 13 ล้านราย ที่ส่วนใหญ่เป็นแรงงานในกลุ่ม GIG Worker ที่ทำงานในรูปแบบงานชั่วคราว รับจ้างเป็นระยะเวลาสั้น เช่น งานพาร์ตไทม์ งานฟรีแลนซ์ อาชีพอิสระ เป็นต้นโดยมีเป้าหมายดำเนินการฝึกใน 8 กลุ่มอาชีพจำนวนไม่น้อยกว่า 31,500 คน กระทรวงแรงงาน กรุงเทพเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ และมอบชุดเครื่องมือทำมาหากินให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว ซึ่ง 8 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ 1. กลุ่มอาชีพเทคโนโลยียานยนต์/ เครื่องกล 2. กลุ่มอาชีพเกษตรและอาหารแปรรูป 3. กลุ่มกระทรวงแรงงาน สมัครงาน

กระทรวงแรงงาน ดินแดง

กระทรวงแรงงาน ดินแดง

อาชีพเทคโนโลยีก่อสร้าง 4. กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีดิจิทัล 5. กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 6. กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศิลป์ 7. กลุ่มท่องเที่ยวและบริการ และ 8. กลุ่มอาชีพ เทคโนโลยีงานเชื่อม มีการฝึกอาชีพถึง 38 หลักสูตรขณะที่ทุกหลักสูตร จะใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง หรือ 5 วัน ปัจจุบันสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่แต่ละจังหวัด เช่น สำนักงานพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ดำเนินการประชาสัมพันธ์และสำรวจกรมแรงงานจัดหางาน

กระทรวงแรงงาน กรุงเทพ 

กระทรวงแรงงาน กรุงเทพ 

ขณะที่ทุกหลักสูตร จะใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง หรือ 5 วัน ปัจจุบันสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่แต่ละจังหวัด เช่น สำนักงานพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ดำเนินการประชาสัมพันธ์และสำรวจข้อมูลความต้องการฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมายสำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้ผ่านการฝึกอบรมนอกจากมีทักษะอาชีพติดตัวแล้ว ระหว่างการฝึกอบรมมีค่าอาหารให้วันละ 120 บาทอีกด้วย พร้อมกับประสานสำนักงานจัดหางานจังหวัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงานต่างด้าว

กระทรวงแรงงาน สมัครงาน 

กระทรวงแรงงาน สมัครงาน 

การเกษตร และธนาคารออมสิน เพื่อให้คำแนะนำในการประกอบอาชีพและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่อยอดในการลงทุนต่างๆ และมอบชุดเครื่องมือทำหากินเพื่อการประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว เป็นต้น.ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนกระทรวงแรงงาน ที่อยู่ ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะทางของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

กรมแรงงานจัดหางาน 

กรมแรงงานจัดหางาน 

นายสุชาติ ชมกลิ่น ในการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีผู้ลงทะเบียนกว่า 13 ล้านราย ที่ส่วนใหญ่เป็นแรงงานในกลุ่ม GIG Worker ที่ทำงานในรูปแบบงานชั่วคราว รับจ้างเป็นระยะเวลาสั้น เช่น งานพาร์ตไทม์ งานฟรีแลนซ์ อาชีพอิสระกระทรวงแรงงาน ภาษาอังกฤษ เป็นต้นโดยมีเป้าหมายดำเนินการฝึกใน 8 กลุ่มอาชีพจำนวนไม่น้อยกว่า 31,500 คน เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ และมอบชุดเครื่องมือทำมาหากินให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าวกระทรวงแรงงาน

 

เครติด  thairath

 

ข่าวแนนำ